วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รับเสด็จ 2555

16 มกราคม 2555 ได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่ไข่ / ไก่พื้นเมือง และ สุกร

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

อบรมด้านการเลี้ยงสัตว์

10 กันยายน 2553 ออกเยี่ยมอบรมให้ความรู้การเลี้งสัตว์ปีกและสุกร พร้อมภาคปฏิบัติด้านวัคซีนป้องกันโรคเสริมทักษะแก่เด็กนักเรียน เพื่อสามารถนำไปใช้ปฏิบัติแก่ปศุสัตว์ในโรงเรียน


































ตรวจเยี่ยม ปี 2552